Historien bak

Det har vært mye snakk om å gjøre noe med fattigdommen i Norge i media. Jeg har alltid vært engasjert og brydd meg om de som ikke har det så lett.

Jeg har møtt familier med barn som sliter økonomisk, det var vondt å høre at barna ikke kunne få bli med på kino eller dra på svømmehallen. Foreldrene gjør så godt de kan, men økonomien begrenser mulighetene. Jeg leste fra Nova at barn som lever i i de dårligste økonomiske vilkårene risikerer å bli ekskludert. De deltar i mindre grad i organiserte fritidsaktiviteter. Jeg ville gjøre noe med dette!

Og ideen med opplevelseskortet kom opp da Grunder av Barnas Lekeland i Ålesund og Molde ville stille opp og gi de barna gratis adgang sammen med en venn.

Regjeringen har som mål å bekjempe fattigdom og utjevne økonomiske og sosiale forskjeller og ønsker å skape et inkluderende samfunn som omfatter alle.

Kulturministeren har sagt at dette skal bli et nasjonalt tiltak, det er svært gledelig og vil bety mye for mange.

Tilskudd barnefattigdom

Fra NAV.no:
Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter en tilskuddsordning for å stimulere til tiltak i kommunene for å forebygge og redusere fattigdom blant barn og unge. Ordningen er foreslått styrket med 20 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014 og utgjør nå en samlet bevilgning på om lag 45 millioner kroner.

Målgruppen er barn, unge og barnefamilier som er i kontakt med de sosiale tjenestene i NAV.

Formålet med ordningen er å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn, unge og barnefamilier gjennom å utvikle tiltak og virkemidler etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette kan gjøres gjennom å styrke det helhetlige oppfølgings- og veiledningsarbeidet overfor lavinntektsfamilier, samt å bedre koordineringen og samarbeidet med andre tjenesteområder.

Utfylt søknadsskjema sendes Fylkesmannen i det enkelte fylke. Bydeler i Oslo sender søknad via Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Søknader som sendes uten godkjent elektronisk signatur, må også sendes inn per brev. Fylkesmannen sender en prioritert oversikt til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Utvelgelse av tilskuddskommuner foregår i møte mellom Fylkesmannen og Arbeids- og velferdsdirektoratet

Les mer og hent ned søknadsskjema på nav.no

Faglige rapporter

Sosial ulikhet i helse: En Norsk kunnskapsoversikt, sammendragsrapport
Publiseringsdato: 05.11.17

Evaluering Opplevelseskortet – Kristiansund
Evaluering skrevet av Catrine Hellstrøm og Lise Pedersen, barnefamilieveiledere ved NAV
Publiseringsdato: 13.11.13

Evaluering Opplevelseskortet – Kristiansund – 2

Evalurering skrevet av Kristiansund Kommune
Publiseringsdato: 26.05.12

Barnefattigdom i Oslo

Rapport skrevet av Oslo kommune / Helse- og velferdsetaten
Publiseringsdato: 13.12.11

Opplevelseskortet og barnefattigdom
Bacheloroppgave skrevet av Tonja Zahl Remøy
Publiseringsdato: 21.11.11

Sosiale ulikheter i oppvekst – en hunamitær utfordring
Rapport skrevet av Karin Gustavsen – Telemarksforskning
Publiseringsdato: 21.11.11

Presseomtaler

Mangfold

Riksteatret.no
Publisert: 13.08.13

MER INFORMASJON?

Ønsker din kommune å starte med Opplevelseskortet?

Jeg kan komme og holde foredrag og gi informasjon om konseptet Opplevelseskortet.

Hilsen Ann-Kristin Bekkevoll

+47 97 65 33 96

 

 
Lukk meny