• Kortet som gir barn og ungdom opplevelser
  • I Molde og Ålesund får barna fri adgang til Barnas Lekeland
  • På mange av aktivitetene kan foreldre være med
  • Moa Svømmehall kan barna i Ålesund benytte seg fritt av

Tilskudd barnefattigdom

Fra NAV.no:
Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter en tilskuddsordning for å stimulere til tiltak i kommunene for å forebygge og redusere fattigdom blant barn og unge. Ordningen er foreslått styrket med 20 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014 og utgjør nå en samlet bevilgning på om lag 45 millioner kroner.

Målgruppen er barn, unge og barnefamilier som er i kontakt med de sosiale tjenestene i NAV.

Formålet med ordningen er å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn, unge og barnefamilier gjennom å utvikle tiltak og virkemidler etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette kan gjøres gjennom å styrke det helhetlige oppfølgings- og veiledningsarbeidet overfor lavinntektsfamilier, samt å bedre koordineringen og samarbeidet med andre tjenesteområder.

Utfylt søknadsskjema sendes Fylkesmannen i det enkelte fylke. Bydeler i Oslo sender søknad via Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Søknader som sendes uten godkjent elektronisk signatur, må også sendes inn per brev. Fylkesmannen sender en prioritert oversikt til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Utvelgelse av tilskuddskommuner foregår i møte mellom Fylkesmannen og Arbeids- og velferdsdirektoratet

Les mer og hent ned søknadsskjema på nav.no

Mer informasjon?

Ønsker din kommune å starte med Opplevelseskortet?

Jeg kan komme og holde foredrag og gi informasjon om konseptet Opplevelseskortet.

Hilsen Ann-Kristin Bekkevoll

+47 97 65 33 96

Facebook